Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin “Elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin yükümlülükleri” başlığı altında yer alan 9’ncu maddesinde, üretici yükümlülüğü olarak tanımlanan ve bir önceki seneye ait ithalat, piyasaya sürülen ürünlere ilişkin beyanlar ve bahse konu Yönetmeliğin EK-3’ün de yer alan Uygunluk Beyan Formları ile Ek-5 Üretici Raporlama Tabloları giriş yapılması yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bununla birlikte bilindiği üzere, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik 26/12/2022 tarih ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanış olup 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Anılan Yönetmeliğin “Üreticilerin yükümlülükleri” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ)  bendinde üreticiler “EEE bilgi sistemi üzerinden talep edilen bilgi ve belgeleri her yıl Mart ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, EEE ve AEEE Bilgi Sistemi 1/1/2023 tarihinde veri girişine açılmış olup 31/3/2023 tarihinde kapatılacaktır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek sisteme girişlerin yapılması gerekmektedir.