AEEE Yönetmeliği nedir?

Sürdürülebilir şekilde çevrenin korunması için elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik 26 Aralık 2022 tarih ve 32055 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 22/05/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik,

  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların oluşumunun önlenmesine, önlenemediği durumlarda oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı toplanmasına ve bertaraf edilecek atık elektrikli ve elektronik eşyaların miktarının azaltılması için yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların sıfır atık yönetim sistemi dahil belirli bir yönetim sistemi içinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi,
  • Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri için genişletilmiş üretici sorumluluğunun uygulanmasına dair çerçevenin belirlemesine,

ilişkin hukuki ve teknik usul ve esasları düzenlemektedir.

AEEE Yönetmeliğinde Sorumlu Taraflar?

AEEE Yönetmeliği bir çok tarafa çeşitli sorumluluklar vermektedir. Sorumluluk verilen başlıca taraflar ve özet sorumlulukları;

Üreticiler; AEEE’lerin toplanması ve işlenmesi amacıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun sistem kurmak,  eğitim faaliyetleri yapmak, toplama hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Yönetmelikteki diğer taraflarla işbirliği yapmak vb  yükümlüdür. Üreticiler bu yükümlülüklerini kendileri münferiden veya Türkiye Çevre Ajansı ile gönüllü anlaşmalar yaparak ajans iş birliği ile yönetebilirler.

Dağıtıcılar; mesafeli satışlar dahil olmak üzere, yeni ürünün alıcının adresine teslim edildiği durumlarda, dağıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluşa iade edilen evsel AEEE’yi aynı yerden almakla,  mekân büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu veya konteyner bulundurmakla, üretici kayıt numarası bulunmayan üreticilerin ürünlerini satmamakla yükümlüdür.

Belediyeler; ilçesinde oluşan AEEE’lerin yönetimine ilişkin faaliyetlerini, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı ile uyumlu yürütmek, AEEE’ leri ayrı toplamak, toplama programı hakkında konutları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Tüketiciler; AEEE’leri ayrı toplayarak dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürmek ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle yükümlüdür.

AEEE Yönetmeliklerinin uygulanmasından kim sorumludur?

AEEE Yönetmeliğinin uygulayıcısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır.